Avís legal

En aquest espai, el client, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els clients i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a client, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

“Gent BlauGrana” com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres clients i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres clients.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de “Gent BlauGrana” inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir. “Política de privacitat”

Compromisos i obligacions dels clients

El client es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;

La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, el client es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de “Gent BlauGrana” o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web o que impedís , de qualsevol forma, la normal utilització.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades pel client a “Gent BlauGrana” poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a “Gent BlauGrana”, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els clients i “Gent BlauGrana” utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels clients estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels clients la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de “Gent BlauGrana”. El client es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de “Gent BlauGrana”.

El client coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un client o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a “Gent BlauGrana” indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

“Gent BlauGrana” no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels clients en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre amb els clients dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció de la localitat de residència de “Gent BlauGrana”.

Contacte

En cas que qualsevol client tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre “Gent BlauGrana”, si us plau dirigiu-vos al nostre servei de suport.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 2018.05.21.

© Copyright 2023 – “Gent BlauGrana” – Tots els drets reservats